ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1

Αυτοκίνητα ή φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7500 kg τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών εκτός του οδηγού. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα αυτοκινήτου τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωση.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει 15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων για το φορτηγό και να επιτύχει σε εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαντώντας σωστά σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους. 

Έπειτα ,και αφού επιτύχει στη θεωρία, δίνει τις εξετάσεις ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας) διαβάζοντας από το βιβλίο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας». Για να επιτύχει στις εξετάσεις αυτές πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 36 από τις 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους, και σε δύο ερωτήσεις ανάπτυξης από τις περιπτώσεις του βιβλίου.

Τέλος ο υποψήφιος αφού περάσει και το δεύτερο θεωρητικό κομμάτι κάνει 15 ώρες οδήγησης και δίνει πρακτικές εξετάσεις διάρκειας 90 λεπτών κατά τα οποία εξετάζεται και για θεωρία τουλάχιστον 30 λεπτά.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της,  και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Βιβλιάριο Υγείας.
 • Εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική. Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτινογραφία θώρακος.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ. 

Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων(συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις του ΠΕΙ)

 • 1 Παράβολο Επέκτασης από κατηγορία Β αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) αξίας 20€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης από κατηγορία Β αξίας 108,15€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

Αυτοκίνητα ή φορτηγά  η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών εκτός του οδηγού. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει 15 ώρες θεωρητικών μαθημάτων για το φορτηγό και μια ώρα εκπαίδευσης H/Y και να επιτύχει σε εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαντώντας σωστά σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα λεωφορείου παρακολουθεί μόνο 7 ώρες θεωρίας.

Έπειτα ,και αφού επιτύχει στη θεωρία, δίνει τις εξετάσεις ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας) διαβάζοντας από το βιβλίο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας». Για να επιτύχει στις εξετάσεις αυτές πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 36 από τις 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους, και σε δύο ερωτήσεις ανάπτυξης από τις περιπτώσεις του βιβλίου.

Τέλος ο υποψήφιος αφού περάσει και το δεύτερο θεωρητικό κομμάτι κάνει 15 ώρες οδήγησης και δίνει πρακτικές εξετάσεις διάρκειας 90 λεπτών κατά τα οποία εξετάζεται και για θεωρία τουλάχιστον 30 λεπτά.

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της,  και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Βιβλιάριο Υγείας.
 • Εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτική κλινική. Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτινογραφία θώρακος.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ. 

Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων(συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις του ΠΕΙ)

 • 1 Παράβολο Επέκτασης από κατηγορία Β αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) αξίας 20€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης από κατηγορία Β αξίας 108,15€.
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) αξίας 20€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. αξίας 20€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης από κατηγορία Β αξίας 108,15€.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Είμαστε στη διάθεση σας
να λύσουμε οποιαδήποτε απορία

Scroll to Top