ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο  έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα οδήγησης, 21 ώρες Κ.Ο.Κ. (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) και 10 ώρες Μοτοσυκλέτα.
Οι ελάχιστες ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 14.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου απαιτούνται εξετάσεις,(Αίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτ. θώρακος).
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ αν είναι καινούριο).

Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο  έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα οδήγησης, 21 ώρες Κ.Ο.Κ. (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) και 11 ώρες Μοτοσυκλέτα.  Αν έχει άλλο δίπλωμα δεν απαιτείται θεωρητική εκπαίδευση.
Οι ελάχιστες ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 14,  αν είναι το πρώτο του δίπλωμα.
Αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου κάνει 12 ώρες πρακτικών και αν έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας οι ελάχιστες ώρες πρακτικών είναι 7.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου απαιτούνται εξετάσεις,(Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτ. θώρακος).
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.( επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ αν είναι καινούριο).

             Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

Αν ο υποψήφιος έχει άλλο δίπλωμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολα έχουν ως εξής:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία την άδεια οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.(αν έχει άλλο δίπλωμα μοτοσυκλέτας δεν χρειάζεται)
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW  και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο  έτος και ισχύει για 15 έτη.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα οδήγησης, 21 ώρες Κ.Ο.Κ. (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) και 11 ώρες Μοτοσυκλέτα.  Αν έχει άλλο δίπλωμα δεν απαιτείται θεωρητική εκπαίδευση.
Οι ελάχιστες ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 14,  αν είναι το πρώτο του δίπλωμα.
Αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου κάνει 12 ώρες πρακτικών και αν έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας οι ελάχιστες ώρες πρακτικών είναι 7.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου απαιτούνται εξετάσεις,(Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτ. θώρακος).
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.( επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ αν είναι καινούριο).

             Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία την άδεια οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.(αν έχει άλλο δίπλωμα μοτοσυκλέτας δεν χρειάζεται)
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 Kw. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο  έτος (εκτός αν ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του ήδη την κατηγορία Α2 για δύο έτη οπότε το ελάχιστο όριο είναι το 22ο έτος) και ισχύει για 15 έτη.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα οδήγησης, 21 ώρες Κ.Ο.Κ. (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) και 11 ώρες Μοτοσυκλέτα.  Αν έχει άλλο δίπλωμα δεν απαιτείται θεωρητική εκπαίδευση.
Οι ελάχιστες ώρες πρακτικών μαθημάτων είναι 14,  αν είναι το πρώτο του δίπλωμα.
Αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου κάνει 12 ώρες πρακτικών και αν έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας οι ελάχιστες ώρες πρακτικών είναι 7.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου απαιτούνται εξετάσεις,(Aίματος, ουρίας, ζαχάρου, καρδιογράφημα & ακτ. θώρακος).
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.( επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (επικυρωμένη από το ΚΕΠ).
 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ αν είναι καινούριο).

             Παράβολα δημοσίου για έκδοση καρτέλας και εξετάσεων

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία την άδεια οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 10€.(αν έχει άλλο δίπλωμα μοτοσυκλέτας δεν χρειάζεται)
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Δοκιμασιών Και Συμπεριφοράς αξίας 10€.

Έχετε κάποια ερώτηση;

Είμαστε στη διάθεση σας
να λύσουμε οποιαδήποτε απορία

Scroll to Top